COVID-19 (vaayirasii koroonaa haaraa) – Odeeffannoo, Tajaajiloota, fi Galteewwan Isteetii Waashingiton keessaa

Toora bilbilaa COVID-19: Hojjettoota, daldaloota, beellamoota talaalliiwwanii akkasumas kanneen biroos dhiyeessuu irratti ni gargaara

Waayee COVID-19 gaaffilee kamiyyuu yoo qabaattan yookin beellama talaallii argachuu irratti deeggarsa yoo barbaaddan, maaloo 1-800-525-0127 irratti bilbiluudhaan #tuqaa. Yeroo deebii kennanitti, Tajaajiloota turjubaanaa argachuudhaaf maqaa afaan keessanii dubbadhaa. Toorii bilbilaa yeroo hunda banaadha akkasumas sa'aatiiwwan isaaniis weebsaayitii Department of Health irratti (afaan Ingiliffaatiin) eeramanii jiru.

Badii daldalaa keessa jiruu gabaasaa

Dhaabbileen daldalaa hojjettootaa fi maamiltootaaf safartuuwwan fayyaa fi nageenyaa barbaachisoo ta'an mirkaneessuun irraa eegama. Badii gabaasuu yoo barbaaddan, afaan keessaniin deeggarsa argachuuf, maaloo toora bilbilaa COVID-19 armaan olitti ibsame irratti bilbilaa. Namni tokko waayee badii sanaa gaaffiiwwan isin gaafata akkasumas bakka keessan bu'uudhaan komii keessan isiniif dhiyeessa. Komii dhiyeessuudhaaf maqaa yookin odeeffannoo dhuunfaa qooduun dirqamaan isin irraa hin eegamu.

Komii keessan afaan Inigiliffaatiin fuula Report COVID-19 Violation irratti dhiyeessuu ni dandeessu.

Maqaa fi odeeffannoo qunnamtii keessan yoo kennitan, namni tokko odeeffannoowwan dhuunfa yoo kenne odeeffannoo sanaaf gaaffii yoo dhiyeesse itti himamuu akka danda'u hin dagatiinaa. Galmeewwan beeksisa Icciitii dhuunfaa mootummaa (afaan Ingiliffaatiin) jiran keessatti ibsaman akka Seeraa Galmeewwan Hawaasaa, RCW 42.56 mootummaa jalatti barbaadamaniin gadhiifamuu danda'u.

Gargaarsa fooyya'aa Hojjettootaa, daldalootaa fi dhaabbileedhaaf

Tajaajiloota Turjubaanaa fayyadamuudhaan, toorri bilbilaa gara qajeelcha fi qabeenyota waliigalaatti isini qajeelchuu danda'a. Ammallee gaaffiiwwan yoo qabaattan, Akka COVID-19 Gaaffiiwwan guca Daldalaa fi Hojjettootaa guuttaniifis isin gargaaruu danda'u. Akka deebiiwwan argachuu dandeessaniif odeeffannoowwan qunnamtii ni gaafatamtu.

Talallii Koronavaayirasii (COVID-19)

Waa’ee talaalliwwan COVID-19 odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan fuula talaallii COVID-19 ilaalaa.

Appilkeeshiniiwwan ismaartfoonii beeksistuu saaxilamummaa WA Notify
Image
WANotify FlowChart OROMO FINAL

WA Notify (Akeekkachiisni WA) Washington Exposure Notifications (Akeekkachiisa Saaxilamummaa) (jedhamuun kan beekamu) meeshaa bilisaa ta’ee fayyadamtoota ismaartifoonii, dhibee COVID-19’f yoo saaxilaman odeeffannoo dhuunfaa isaanii osoo hin qoodin isaan akeekkachiisuuf gargaara. Malli kun dhuunfadhaan kan itti fayyadamtan ta’ee eenyummaa keessan beeku yookin eessa akka deemtan hin hordofu.

Akkamittan WA Notify bilbila koo irratti fe’a?

iPhone irratti, Exposure Notifications Seetingii keessaa akka hojjatu godhaa:

 • Gara Settings (Seetingii) dhaqaa
 • Gara Exposure Notifications tti gadi bu’aa
 • “Bani (Turn On) Exposure Notifications cuqaasaa”
 • United States (Yunaayitid Isteetis) filadhaa
 • Washington filadhaa

Bilbila Andirooyidii irratti:

Andirooyidii yookin ayifoonii (iPhone) irratti, koodii QR iskaan godhaa:

WA Notify QR code

Akkamitti hojjata?

Yeroo WA Notify akka hojjatu gootan, bilbilli keessan bilbila namoota isinitti dhiyoo jiranii fi WA Notify akka hojjatu godhanii waliin koodii icciitii wal jijjiira. Odeeffannoo waa’ee dhuunfaa kee osoo hin mul’isin koodiwwan icciitii kanneen qooduf, applilikeeshinichi teekinoolojii icciitii dhuunfaa eegu kan Biluutuuzii Anniisaa Xiqqaa (Low Energy Bluetooth) fayyadama. Fayyadamaan WA Notify kan biroo kan isin torban lamaan darban itti dhiyeenyan waliin turtan COVID-19’n yoo qabame fi adeemsicha hordofuun namoota biroof akeekkachiisa yoo kenne, akeekkachiisni icciitii isin saaxilamuu akka hin oolle agarsiisu isin qaqqaba. Kuni kunuunsa barbaaddu hatattamaan akka argattuu fi namoota naannoo keessan jiranitti COVID-19 akka hin tatamsaasneef isin gargaara.

Algoorizimichi, taatewwan COVID-19 dabarsuu danda’an bakka kanaan dura fageenya sirrii irra turan yookin fageenya gabaabaa akeekkachiisu fudhachuun isin hin barbaachifne ta’uu addaan baasuf herreega hojjata. Sirriiti saaxilamtaniirtu yoo ta’e, WA Notify isin akeekkachiisa. Kanaaf, akeekkachiisni isin hin qaqqabne jechuun oduu gaaridha.

WA Notify afaanota 30 oliin argachuun ni danda’ama, kanaaf namoonni Washington keessa jiraatan baay’en isaanii mala (tool) kana argachuu ni danda’u.

Bu’aawwan qorannoo manatti taasifamu poozitiivii kan ta’e akkamitti akka gabaastan

Namoonni kiitii qorannoo osoo ogeessi hin ajajin bitatanii fi bu’aa qorannoo poozitiivii fudhatan akkuma bu’aan qorannoo isaan qaqqabeen sarara bilbilaa COVID-19 naannichaa kan ta’e 1-800-525-0127 tti bilbilaa, sana booda # tuquu qabu (Ispaanishiif 7 tuquu qabu). Sararri bilbilaa (hotline) kun kan hojjatu, Wiixata 6 a.m. hanga 10 p.m., fi Kibxataa hanga Dilbataa (fi guyyoota ayyaana waggaa kabajaman) 6 a.m. hanga 6 p.m. Deeggarsi hiika afaaniis jira.

Yeroo bilbiltan fayyadamaa WA Notify (Akeekkachiisa WA) ta’uu keessan itti himaa. Fayyadamtoonni WA Notify tarii saaxilamaniiru yoo ta’e akka akeekkachiistaniif hojjattoonni sarara bilbilaa irra hojjatan, liinkii mirkaneessaa isiniif ergu.

Hubadhaa: WA Notify mala akkeekkachiisati. Fayyadamtoonni bu’aa qorannoo isaanii akka itti galchaniif hin tolfamne.

Icciitiin koo akkamitti eegama?

WA Notify teekinoolojii Appilikeeshinii Akeekkachiisa Saaxilamummaa Gugilii kan icciitii keessan eeguf tolfame irratt hundaa’a. Osoo bakkee argamaa (location) yookin odeeffannoo dhuunfaa hin sassaabin yookin hin mul’isin dudduubatti dhoksaadhan (in the background) hojjata, akkasumas sirriitti hojjachuudhaf eenyummaa keessan yookin eessa akka jirtan baruu hin barbaachisu. Anniisaa Biluutuuzii xiqqoo waan fayyadamuuf, baatiriin keessan isin jalaa hin dhumu.

Hirmaannan guutummaatti fedhiidhani. Fayyadamtoonni fedhiidhaan itti dabalamuu yookis keessaa bahuu ni danda’u Icciitiin fayyadamaa akkamitti akka eegamu odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan seera/dambii icciitii WA Exposure Notifications ilaalaa.

Akeekkachiifni kun maal fakkaatu?

Akeekkahiisa (notification) gosa lamatu isin qaqqaba. Namoonni qoratamanii poozitiivii ta’an liinkii mirkaneessatu karaa ergaa gabaabaa qaqqaba fi/yookin hubachiisatu qaqqaba. Fayyadamtoonni WA Notify kanneen tarii saaxilamanii turan akeekkachiisa saaxilamummaa (exposure notification) isaan qaqqaba. Waa’ee akeekachiisawwan kanaa caalmatti baraa akkasumas maal akka fakkaatan ilaalaa.

Akkamitti gargaara?

Namoonni caalmatti akeekkachiisa saaxilamummaa yoo fayyadaman, fayidaan isaa guddaa akka ta’e qorannoon University of Washington (Ingiliffa qofaan) tin dhiyeenya taasifame ni agasriisa. Bu’aalen qorannoo akka agarsiisanitti, ji’oota afran jalqabaa hojiirra oletti WA Notify tilmaaman lubbuu namoota 40-115 akka baraare fi keezii COVID-19 tin qabamuu 5,500 hambisuu danda’eera. Modeelin odeeffannoo (data models) akka agarsiisutti, namoonni muraasni WA Notify fayyadaman iyyuu dhibee COVID-19 fi du’a ittisuu ni danda’u, kuni kan agarsiisu WA Notify tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf mala (tool) baay’ee gaarii ta’uu isaati.

Waa’ee WA Notify (Akeekkachiisa WA) jecha tamsaasuu barbaadduu?

Toolkiitii WA Notify keenya ergaa miidiyaa hawaasaatif, poostariiwaaniif, eddattoo yookin saampilii beeksisa reediyoo fi TV fi kaneen biroo ilaalaa.

Gaaffilee kan biroo yeroo heddu gaafataman

Washington State Department of Health (DOH, Biiroo Fayyaa Washington State) irraa ergaan barreeffamaa fi/yookin hubachiisni na qaqqabeera. Maaliif?

DOH namoota dhiyeenyatti COVID-19’n qabaman hundumaaf ergaa barreeffamaa fi/yookin akeekkachiisa (pop-up notification) bilbila isaanii irratti ergaaf, kunis fayyadamtoonni WA Notify fayyadamtoonni kan biroo akka hin saaxilamneef akeekkachiisa hatattamaan dhoksaan akka dabarsaniifi. Waa’ee akeekachiisawwan kanaa caalmatti baraa akkasumas maal akka fakkaatan ilaalaa.

Lammanuu isin qaqqabe yo ta’e, akeekkachiisa qofaa tuquu yookin ergaa barreeffamaa liinkii qabu cuqaasutu isin irraa eegama, sana booda adeemsa WA Notify keessa jiru hordofaa, fayyadamtoonni kan biroo akka hin saaxilamne akekkachiisuf.

Talallii fudheera yoo ta’e WA Notify na barbaachisaa?

Eeyyee. Talallii COVID-19 guutuu fudhattaniirtu yoo ta’e illee, of-eeggannoowwan weeraricha ofirraa ittisuuf taasifamu hordofuu qabdu. Talaallin mala bu’a qabeessa dhibicha ofirraa ittisuuf isin gargaarudha, haa ta’u garuu dhibichaan ni qabamtu yookin nama talaallii hin fudhatinitti ni dabarsitu sodaan xiqqaan jira.

Waa’ee WA Notify koo haaraa fayyaa hawaasatiif gumaachuu ergaan/akeekkachiisni na qaqqabeera. Maaliif?

Washington State Department of Health (DOH) WA Notify hangam sirriitti akka hojjatu baruu barbaada. Kunis waanta sirrachuu/jijjiiramuu qabu akka sirreessinuu dandeenyuuf nu gargaara. Daataa WA Notify keessan qooduf yoo itti walii galtan, iccciitiin dhuunfaa keessan eegamaadha. Odeeffannoon dhuunfaa kamiyyuu waan hin sassaabamneef yookin nama biroof waan hin qoodamneef karaan ittiin adda isin baasan hin jiru. DOH qofaatu sadarkaa naannoo qofatti daataa/odeeffannoo kana arguu danda’a.

Fayyadmatoonni WA Notify odeeffannoo isaanii qoodudhaaf yoo itti walii galan, maaltu sassaabama?

Odeeffannoo keessan qoodudhaaf yoo itti walii galtan, icciitiin huunfaa keessan ni eegama. Odeeffannoon dhuunfaa kamiyyuu waan hin sassaabamneef yookin nama biroof waan hin qoodamneef karaan ittiin adda isin baasan hin jiru. Washington State Department of Health qofaatu odeeffannoo sadarkaa naannoo kana arguu danda’a. Odeeffannoon kunus kan hammatu:

 • Lakoofsa namoota WA Notify irraa odeeffannoo isaanii qoodudhaaf itti walii galanii. Kuni namoonni/saampiliin keenya hangam akka sirriitti bakka bu’u/sirrii ta’e akka barruuf nu gargaara.
 • Lakkoofsa Exposure Notifications fayyadamtoota WA Notify bira qaqqabanii. Kuni kan nu gargaaru tatamsa’ina COVID-19 keessatti jijjiirama jiru ilaaludhaafi.
 • Baay’ina namoota akeekkachiistuu saaxilamummaa cuqaasan. Kuni namoonni waanta fayyaan hawaasaa jedhu fudhachuuf hangam fedhii akka qaban qorachuuf nu gargaara.

Baay’ina namoota nama COVID-19’n qabametti dhiyoo turanii, garuu ammoo sababa baay’ee itti hin dhiyaannef yookin yeroo dheeraa bira hin turreef saaxilamoo ta’uu isaanii kan agarsiisu akeekkachiisne kanneen hin qaqqabne. WA Notify keessatti algorimiin saaxilamummaa murteessu sirrachuu qabaachuu dhiisuu isaa akka addaan baafannuuf kuni nu gargaara.

IPhone koo irratti WA Notify yommuun akka hojjatu taasisu, dirqama togilii “Availability Alert (Mallattoon Aragamuu Agarsiisu)” banuu yookin cufuun qabaa?

Cufaan gaaridha. Yeroo murtaa’eef naannoo Washington ala deemta yoo ta’e banaa yoo dhiiste kan gorfamu ta’us. Mallattoon Argamuu Agarsiisu (Availability Alert) yeroo banaa ta’u fi bakka teekknoljiin akeekkachiistuu saaxilamummaa WA Notify ala ta’e jiru yommuu deemtan, akeekkachiisni/ergaan isin qaqqaba. Fayyadamtoonni iPhone naannolee heddu dabaluu/galchuu ni danda’u; garuu, yeroo tokkotti naannoo tokko qofa akka hojjatu gochuu qaabu. Kan biraa haaraa akka hojjatu gochuuf naannoo tokko/kan duraanii balleessuun isin irraa hin eegamu. Fayyadamtoonni Andirooyidii appilikeeshinii akeekkachiisa saaxilamummaa kannnee akka WA Notify naannolee garaa garaa irraa buufachuu danda’u, haa ta’u garuu appilikeeshinii teekinoolojii WA Notify wajjin wal simu qofaatu yeroo tokkotti hojjata.

WA Notify fayyadamuudhaaf filachuutu/seenuutu narraa eegamaa?

Eeyyee. WA Notify bilisaa fi fedhiidhani. Yeroo barbaaddanitti keessaa bahuu ni dandeessu. Salphaadhumatti saganticha (feature) cufaa yookin appilikeeshinicha balleessaa. Koodiwwan icciitii bilbilichi fayyadamtoota dhiyeenya jiran irraa guuree kuuse hundinuu ni balleeffamu, deebi’uus hin danda’an.

WA Notify appilikeeshinii tuttuqaa ittiin hordofaniidhaa?

Lakki. WA Notify odeeffannoo namoota naannoo isaanii turtanii hin hordofu yookin hin argatu, kanaaf hojii “hordoffii tuttuqqii” hin gaggeessu. Tuttuqqii adda baasun, namni COVID-19’n qabame eenyu akka saaxile yookin eenyu wajjin tuttuqqii akka taasise adda baasa. Appilikeeshinichi odeeffannoo dhuunfaa hin funaanu yookin nama biroof hin qoodu, kanaaf eenyu isin wajjin tuttuqqii akka taasise baruun hin danda’amu.

“Saaxilamummaan” maalidha?

Saaxilamummaan kan uumamu nama WA Notify fayyadamu kan boodarra COVID-19’n qabame waliin yeeroo dheeraa yoo dabarsitee turteedha. Waa’ee walirraa fageenya qaama fi tatamsa’ina COVID-19 ilaalchisee kuni kan hordofu qajeelfama waktawaa Centers for Disease Control and Preventio (CDC, Wiirtuu To’annoo fi Ittisa Dhibee (Ingiliffa qofaan) irraayi. Saaxilamummaa murteessuf, WA Notify algorizimii hiika tuttuqqii walitti dhiyeenyan taasifamu kan CDC wajjin wal simu fayyadama – ijjata miilaa 6 (meetira 2) gidduutti turtii daqiiqaa 15 yookin isaa ol yeroo dhibicha daddabarsuun danda’amu – aangawoota fayyaa hawaasatiin sirrachuus ni danda’a.

Tarii saaxilamee akkan ture WA Notify yoo natti hime/beeksise maaltu ta’a?

Saaxilamuu akka hin oolle WA Notify yoo isinitti hime, akeekkachiisni bilibila keessan irra jiru kallattiidhaan gara marsariitiitti isin geessuun itti aansee maal gochuu akka qabdan odeeffannoo akka argattan godha. Kunis kan of keessatti hammatu akkamittii fi eessatti akka qoratamuu dandeessan, odeeffannoo waa’ee ofii keessan eegu fi nageenya namoota isinitti dhiyoo jiranii eeguu, akkasumas qabiyyeewwan/maloota gaaffilee keessan deebisuuf gargaaran fa’a. Qajeelfamoota marsariitii irra jiran seeran dubbisuu fi hordofuun barbaachisaadha.

COVID-19 dhaan yoon qabame namoonni ni beekuu?

Lakki. WA Notify odeeffannoo waa’ee kee ibsu nama kamiifuu hin qoodu. Nama tokko ergaan akeekkachiisaa saaxilamuu akka hin ooolle yoo qaqqabe, namni sun kan beekuu danda’u guyyoota 14’n darbanitti namni inni/isheen itti dhiyoo ture COVID-19 dhaan akka qabame/te ta’uu isaati. Namni qabame sun eenyu akka ta’e yookin saaxilamummaan kun eessatti akka mudate namoonni biroo beekuu hin danda’an.

WA Notify dhaaf kaffaluutu narraa eegamaa?

Lakki. WA Notify bilisa.

WA Notify akkamitti Washington state gargaara?

Namoonni caalmatti akeekkachiisa saaxilamummaa yoo fayyadaman, fayidaan isaa guddaa akka ta’e qorannoon University of Washington (Ingiliffa qofaan) tin dhiyeenya taasifame ni agasriisa. Bu’aalen qorannoo akka agarsiisanitti, ji’oota afran jalqabaa hojiirra oletti WA Notify tilmaaman lubbuu namoota 40 to 115 akka baraare fi keezii COVID-19 tin qabamuu 5,500 hambisuu danda’eera. Modeelin odeeffannoo (data models) akka agarsiisutti, namoonni muraasni WA Notify fayyadaman iyyuu dhibee COVID-19 fi du’a ittisuu ni danda’u, kuni kan agarsiisu WA Notify tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf mala (tool) baay’ee gaarii ta’uu isaati.

Isteetii/naannoodhaan ala yoon bahe WA Notify ni hojjataa?

Eeyyee. Yeroo isteetiidhaan ala baatu appilikeeshinii teekinoolojii Apple/Google fayyadamu qabattee jirta yoo ta’e, naannoo sana keessattis bilbilli koodiwwan icciitii fayyadamtoota kan biroo waliin wal jijjiiruu ittuma fufa. Seetingii appilikeeshinii keessan jijjiiruun hin barbaachisu. Yeroo dheeradhaaf Washingtoniin ala turtu yoo ta’e, deeggarsa naannoo fi of-eeggannoo/akeekkachiisa argachuudhaaf isteetii/naannoo haaraa keessa jirtan sanatti filannoowwan biroo yaaluu qabdu.

Hordoffii tuttuuqqii fi WA Notify lamaan isaanituu maalif nu barbaachisu?

Hordoffiin tuttuqqii waggoota dheeradhaaf hojii fayyaa hawaasaa bu’a qabeessa ture. WA Notify hojiidhuma kana icciitii osoo hin baasin gargaara. Fakkeenyi isaa kunooti: COVID-19 dhaan yoo qabamtan, ogeeyyiin fayyaa hawaasaa isiniif bilbiluudhaan yeroo dhiyootti eenyu wajjin tuttuqqii akka qabdan isin gaafachuu danda’u. Nama haaraa baasii keessatti bira teessan maqaa dhahuu hin dandeessan. Lamaan keessanuu WA Notify ni foyyadamtu yoo ta’e, namni haaran (the stranger) geejjiba irra osoo jiruu saaxilamuu akka hin oolle akeekkachiisni ni qaqqaba, COVID-19 hiriyoota fi maatii isaanitti akka hin tatamsaasnef tarkaanfii fudhadhaa. Akkuma harka dhiqachuu fi maaskii godhachuun tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf gargaaru, kuni gaafa itti dabalamu ammoo baay’ee bu’a qabeessa ta’u.

WA Notify fayyadamtoota kan biroo akeekkachiisuuf/beeksisuuf hangam itti fudhata?

Fayyadamtoonni nama biraa appilikeeshinicha fayyadamuun COVID-19 dhaaf saaxilaman, fayyadamaan COVID- dhan qabame fayyadamtoota WA Notify kan biroo icciitidhaan akeekkachiisuf erga sadarkaalee WA Notify keessatti argamu hordofeen booda, sa’aatii 24 gidduutti akekkachiisi isaan qaqqaba.

WA Notify irraa akeekkachiisa heddu fudhachuun ni danda’amaa?

Fayyadamtoonni nama biraa appilikeeshinicha fayyadamuun COVID-19 dhaaf saaxilaman, fayyadamaan COVID- dhan qabame fayyadamtoota WA Notify kan biroo icciitidhaan akeekkachiisuf erga sadarkaalee WA Notify keessatti argamu hordofeen booda, sa’aatii 24 gidduutti akekkachiisi isaan qaqqaba.

COVID dhaan yoon qabame akkamittan WA Notify tti himuu danda’a?

Dhibichaan qabamtanii ogeeyyin fayyaa hawaasaa yoo isin qunnaman, WA Notify fayyadamuu fi dhiisuu keessan isin gaafatu. Ni fayyadamtu taanan, liinkii mirkaneessaa fi/yookin akeekkachiisaa isiniif ergu akkasumas WA Notify seenuf adeemsa hordoftan irratti isin gargaaru. Liinkin yookin koodiin mirkaneessaa odeeffannoo dhuunfaa keessan wajjin waan wal qabatu hin qabu. Adeemsicha yeroo hordoftan, saaxilamummaa ilaalchisee appilikeeshinichi eenyuf akeekkachiisa (notification) akka ergu fayyaan hawaasaa baruu hin danda’an. Akeekkachiisni saaxilamummaa odeeffannoo dhuunfan keessan homaatuu hin qabatu. Namoonni bu’aa qorannoo isaanii icciitidhaan WA Notify keessatti hammuma heddumminaan mirkaneessaa deeman, tatamsa’ina COVID-19 caalmatti ittisna.

Qoratamtanii poozitiivii erga taataniin booda ammayyuu bu’aa qorannoo WA Notify keessaa mirkaneeffachuu yoo barbaaddan, sarara bilbilaa COVID-19, 1-800-525-0127 irratti bilbilaa, sana booda # tuquudhan yaadachiisa (promts) WA Notify hordofaa.

Ergan WA Notify bibila koo irratti fe’een booda waanti kan biraa ani gochuu qabu jiraa?

Tarkaanfiin biraa kan barbaachiso kan armaan gadii qofaafi:

 1. Yoo COVID-19 dhaan qabamtan, yookin
 2. Dhibichaaf saaxilamuu akka hin oolle kan ibsu akeekkachiisi yoo isin qaqqabe.

Qoratamtanii poozitiivii yoo taatan, fi ogeeyyin fayyaa hawaasaa yoo isin qunnaman, WA Notify ni fayyadamtu yoo ta’e isin gaafatu. Ni fayyadamtu taanan, liinkii mirkaneessaa fi/yookin akeekkachiisaa isiniif ergu akkasumas WA Notify seenuf adeemsa hordoftan irratti isin gargaaru. Liinkin yookin koodiin mirkaneessaa odeeffannoo dhuunfaa keessan wajjin waan wal qabatu hin qabu. Waa’ee saaxilamummaa ilaalchisee eenyu akka appilikeeshinichaan akeekkachiisni akka qaaqqabe fayyaan hawaasa baruu hin danda’u. Akeekkachiisni saaxilamummaa odeeffannoo dhuunfan keessan homaatuu hin qabatu. Namoonni bu’aa qorannoo isaanii icciitidhaan WA Notify keessatti hammuma heddumminaan mirkaneessaa deeman, tatamsa’ina COVID-19 caalmatti ittisna.

Saaxilamuu akka hin oolle WA Notify yoo isinitti hime, akeekkachiisni bilibila keessan irra jiru kallattiidhaan gara marsariitiitti isin geessuun itti aansee maal gochuu akka qabdan odeeffannoo akka argattan godha. Kunis kan of keessatti hammatu akkamittii fi eessatti akka qoratamuu dandeessan, odeeffannoo waa’ee ofii keessan eegu fi nageenya namoota isinitti dhiyoo jiranii eeguu, akkasumas qabiyyeewwan/maloota gaaffilee keessan deebisuuf gargaaran fa’a. Qajeelfamoota marsariitii irra jiran seeran dubbisuu fi hordofuun barbaachisaadha. Akeekkachiisichi odeeffannoo waa’ee eenyu kanaaf akka isin saaxilee fi essatti kan jedhu of keessatti hin qabatu. Guutummaatti icciitin isaa kan eegameedha.

WA Notify fayyadamuun baatirii kiyya na jalaa akka hir’atu ni taasisaa yookin daataa baay’ee ni fayyadamaa?

Lakki. Bluetooth Low Energy technology fayyadamuudhaan akka baatirii fi daataa keessan irratti dhiibbaa cimaa fiduu akka hin dandeenyetti kan hojjatameedha.

WA Notify’n akka hojjatuuf biluutuuzii banaa godhee kaa’un qabaa?

Eeyyee. WA Notify’n Bluetooth Low Energy waan fayyadamuuf fayyadamtoonni biroo dhiyeenya jiraachuu isaanii siistamichi akka arguuf biluutuuziin yeroo hunda banaa ta’uu qaba.

WA Notify akka hojjatuuf bilbila kiyya irratti banaa godhee kaa’un qabaa?

Lakki. WA Notify osuma bilbila fayyadamaa jirtanii ofumaan hojjata.

WA Notify akkamitti gabaasa qorannoo sobaa ittisa?

WA Notify fayyadamtoonni liinkii mirkaneessaa yookin akeekkachiisa (notificatio) hojjattoota fayyaa hawaasatiin kennameef fayyadamuun bu’aa qorannoo isaanii poozitiivii ta’e akka mirkaneessan gaafata. Liinkin yookin koodiin mirkaneessaa odeeffannoo dhuunfaa keessan wajjin waan wal qabatu hin qabu. Liinkii mirkaneessaa yookin akeekkachiisa (notificatio) erga cuqaastaniin booda, WA Notify koodiwwan icciitii fayyadamtoota dhiyeenyatti argamanii wal bira qabuun akka isaan saaxilamuu hin oolle isaan hubachiisa. Akeekkachiisichi eenyu dhibichaaf akka isaan saaxilee fi eessatti akka saaxilaman odeeffannoo kamiyyuu hin laatu/hin qabu.

WA Notify Ismaartifooniin kan turan irratti ni hojjataa?

Gosti isaan qaban kanneen armaan gadii yoo ta’e, namoonni iPhone fayyadaman WA Notify fayyadamuu danda’u:

 • iOS gosa 13.7 yookin isa boodaa (iPhone 6s, 6s Plus, SE dhaaf yookin haaradhaaf)
 • iOS gosa 12.5 (iPhone 6, 6 plus, 5s dhaaf)

Ismaartifooniin Andiroyidii keessan Bluetooth Low Energy fi Android vershinii/gosa 6 (API 23) yookin kan isaa oliiti yoo ta’e, fayyadamtoonni Andirooyidii WA Notify fayyadamuu ni danda’u.

WA Notify fayyadamuudhaaf waggaa 18 guutun qabaa?

Lakki. WA Notify umurii keessan hin ilaalu yookin hin hordofu.

Bilbila kiyya naama biraatti yoon kenne teekinoolojiin kun ni hojataa?

Yeroo saaxilamummaan jirutti eenyu akka bilbilicha fayyadamaa akka ture WA Notify hin ibsu. Bilbila nama biraatti yoo kennitani fi WA Notify carraan COVID-19 tiif saaxilamuu akka jiru WA Notify yoo agarsiise, namni bilbilicha fayyadamu kamiyyuu qajeelfmoota fayyaa hawaasaa hordofuun dirqama.

Meeshaalee kanneen akka iPads yookin sa’aatii ismaart (smart watches) irratti WA Notify ni hojjataa?

Lakki. Bu’uuri/caasaan Akeekkachiisa Saaxilamummaa kan hojjatame addumatti bilbiloota ismaart ta’aniif kan qophaa’e yoo ta’u iPads yookin taableetii irratti hin hojjatu.

Namoota bilbiloota ismaart hin qabne teekinoolojii kana akka argataniif Washington state maal hojjataa jira?

Tatamsa’ina COVID-19 ittisuudhaaf maloonni gargaaran WA Notify qofa miti. Yoodhuma bilbiloota ismart hin qabaanne illee, hordoffii tuttuuqqii fi tattaffiwwan biroo taasisuun jiraattota Washington hunda kan fayyaduudha. Tatamsa’ina -19 ittisuuf talaallii fudhachuun mala baay’ee filatamaadha; maaskii godhachuun, walirraa fageenya qaamaa eegun fi walitti qabama namootaa hir’isuunis maloota biraa namni kamiyyuu gochuun tatamsa’ina COVID-19 ittisuu danda’uudha.

Lifeline program (sagantaan lubbuu baraaruu) mootummaa federaalaa namoota ulaagaa guutaniif baasii bilbilaa ji’aa ni dhiyeessaf. Hirmaattonni tajaajila sarara maleessaa dhiyeessan ismaartfooniwwan bilisaa dhiyeessuu ni danda’u. Waa’ee sagantichaa, eenyu ulaagaa akka guutu, akkamitti akka galmaa’anii fi hirmaattota dhiyeessitoota sarara maleessaa (wireless) caalmatti baradhaa (Ingiliffa qofaan).

Yaadadhaa, tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf talaallii fudhachuun mala baay’ee filatamaadha.

Maalif WA Notify baatirii baay’ee waan fudhatu fakkaata?

Dhugaa hin fakkaatu. Fayyadamni baatirii bilbila keessan irra jiru kan agarsiisu appilikeeshiniiwwan akka WA Notify dabalatee guyyaa guyyaatti baatirii dhibbeentaa meeqa akka fayyadamtaniidha. Appilikeeshiniiwwan heddu halkan hin hojjatan. WA Notify akkasuma hin hojjatu, garuu ammoo garaa sa’aatiii sa’atiidhaan koodiwwan icciitii nama dhibichaan qabamee appilikeeshinicha fayyadamu waliin wal simsiisun dhibichaaf saaxilamuu akka dandeessan isin NI beeksisa. Fakkeenyaaf, yeroo raftanii jirtanitti appilikeeshiniin tokko illee banamee/hojjataa hin jiru yoo ta'e, baatirii yeroo sana fayidaarra oole dhibbeentaa olaanaa kan fudhatu WA Notify dha. Sana jechuun WA Notify baatirii heddu fayyadama jechuu miti – hanga baatirii xiqqaa ta’e keessaa dhibbeentaa olaanatu fayidaarra oole jechuudha.

Washington afaanota 30 oliin WA Notify gadi lakkisee jira, kanaaf Guugil Pileey Istoor keessatti maalifan afaan Ingiifaa fi Ispaanish qofaan arga?

WA Notify kan hojjatu akkaataa fayyadamaan bilbila irratti afaan filatettiidha. WA Notify gosa tokko qofatu jira, akeekkachiisni kamiyyuu, fakkenyaf, akeekkachiisa saaxlimamuummaa yoo fudhanne fayyadamtoonni afaanota 30 ol naannon Washington hojiirra oolche keessaa kan fedha isaanitiin argachuu ni danda’u.

Ergaan gabaaban fi/yookin akeekkachiisi na dhaqqabeera, garuu namni qoratame/qabame miseen sa maatii yookin nama wajjin jiraannuti. Maal gochuun qaba?

Fayyadamaan WA Notify kan poozitiivii ta’e namoota kan biroo tarii saaxilaman icciitidhaan isaan akeekkachiisuf, adeemsawwan/sadarkaalee hordofuu qab, kanaaf ergaa barreeffamaa yookin akeekkachiisa isin hin ilaallanne dhiisuu qabdu.

Miseensi maatii yookin nama wajjin jiraattan fayyadamaa WA Notify ta’an poositiivii yoo ta’an akkasumas bu’aa qorannoo isaanii WA Notify irraa mirkaneeffachu barbaadu yoo ta’e, sarara bilbilaa (hotline) COVID-19 kan ta’e 1-800-525-0127 irratti bilbiluu danda’u, sana booda # tuquun qajeelfama WA Notify hordofuu danda’u. Bilbilli yoo ka’u, liinkii mirkaneessa WA Notify gaafadhaa.

Akeekkachiisa tuquuf yookin liinkii mirkaneessaa akka hojjatu gochuuf yeroo hammamin qaba?

Akeekkachiisa yookin ergaan barreeffamaa erga isin qaqqabeen booda adeemsa jiru hordofuun namoota WA Notify keessa jiran/fayyadaman akeekkachiisuf sa’aatii 24 qabdu. Yeroo kenname kana keessatti akeekkachiisa yookin liinkii ergaa barreeffamaa wajjin isin qaqqabe tuquu/cuqaasuu hin dandeenye yoo ta’e, lakkoofsa bilbilaa COVID-19 kan ta’e 1-800-525-0127 irratti bilbilaa, sana booa # tuquun qajeelfama WA Notify hordofaa. Bilbilli yoo ka’u, liinkii mirkaneessa WA Notify gaafadhaa. Yeroo biiron fayyaa hawaasaa waa’ee bu’aa qorannoo COVID-19 tiif isin qunnamu, liinkicha gaafachuu dandeessu.

Washington maaliif mala kana filate?

Mala (solution) Apple/Google akka qorataniif Washington ogeeyyii mirga sivilii fi nageenyaa akkasumas miseensota hawaasa garaa garaa dabalatee gareewwan naannoo kan doggogora qoratan hundeessee jira. Amanamummaa (fudhatama qabeessummaa) pilaatformichaa/sistamichaa, of-eeggannoo olaanaa odeeffannoodhaf taasifamu fi naannolee birootiin fayidaarra ooluu irratti hundaa’uun akka fudhatamu (adoption) garichi akeekee jira.

Galteewwan Qaxarrii fi Daldalaan Walqabatan

Faayidaalee Hojii dhabdummaa

Yoo hojii kee dhabde, faayidaalee hojii dhabdummaaf ulaagaa guutuu dandeessa ta’aa. Yoo akkaataa iyyannoo faayidaalee hojii dhabdummaa itti guutan odeeffannoo barbaadde, 1 800 318-6022 irratti bilbiluu dandeesa. Yeroo isaan deebisan, afaan kee maqaa dha’I (waami) tajaajilawwan afaan hiikkaa argachuuf.

Hojjetootaa fi Abbootii Qabeenyaa Daldalaa

Weerarri vaayirasii koroonaa isteetii keenya keessatti hojjetootaa fi hojjechiiftota kumoota dhibbaan lakkaa’aman irrattii dhiibbaa fideeraa.

Hojjetoota nageenya isaanii eeguuf, hojjechiiftotnii wantii gochuu qaban:

 • Waa’ee agarsiisotaa fi mallattoolee COVID-19 hojjetoota isaanii afaan isaan hubataniin isaan barsiisuu.
 • Karoora fageenya qaamaa hojiirra oolchuu.
 • Qulqulleessuu fi jarmoota balleessuu (sanitizing) ammaa ammaa raawwachuu.
 • Harka dhiqannaa ammaa ammaa fi sirrii ta’e mirkaneessuu.
 • Hojjetootni dhukkubsatoon akka mana turan gochuun.

Gaaffilee waayee kaffaltii eyyama yeroo dhukkubbi, kaasaa hojjettootaa akkasumas yaada cuunfaa nageenya bakka hojiitiif deebiiwwan kennuuf ulaagaaleen Department of Labor & Industries irraa afaanota baay’eedhaan ni argama.

Yoo haala nageenyaa bakka hojii keetii yaaddoo qabaatte, Department of Labor & Industries kallattiin 800-423-7233 irratti bilbiluun komii galchuu dandeessa. Tajaajillonni afaan hiikuu bilbila irrattii nii jira.

Yeroo COVID-19 waa’ee hojii fi hojjetoota keessanii gaaffilee yoo qabaattan, Muummee Nageenya Qaxarrii 855-829-9243 irratti bilbililuufii dandeessu.

Yaala Fayyaa fi Galteewwan Inshuraansii Fayyaa

Inshuraansii fayyaa bilisa yookiin gatii gadaanaa ta’e argachuuf ulaagaa guutuu ni dandeesa ta’a.. Health Care Authority dhaaf 1-855-923-4633 irratti bilbili. Yeroo isaan deebisan, afaan kee maqaa dha’i (waami) tajaajiloota afaan hiikkaa argachuuf.

Uwwisnii Alien Emergency Medical (AEM) sagantaa namoota dhuunfaa kanneen yaalii fayyaa hatattamaaf ulaagaa guutan akkasumas lammummaa yookiin waan godaansi (immigration) isaan irraa barbaadu kan hin guunne, yookiin namoota ulaagaa guutan kanneen daangeffama waggaa-5 hin guunne.

Lakkoofsii Bilbilaa (hootlaayiniin) Help Me Grow Waashington 1-800-322-2588 irra jiruu sagantaalee fi tajaajiloota fayyaa garaagaraa kan ati ulaagaa guuttu adda baasuu fi akkati iyyannoo galchitu si gargaara. Kun kan dabalatu:

 • WIC (Sagantaa Nyaataa Dubartoota, Daa’imman reefuu dhalatanii fi Ijoollota)
 • Inshuraansii Fayyaa ijoollotaaf, dubartoota ulfaa fi ga’eessotaaf
 • Ittisa da’umsaa karaa Sagantaa Itti Gaafatamumma Fudhadhuu
 • Fayyaa fi kilinikoota karoora maatii
 • Ulfaa fi dhiyeessii mucaa
 • Deggersa harma hoosisuu
 • Isaan akkasumas sagantaalee nyaataa fi Galteewwan qabu.
Odeeffannoo Godaansaa fi Baqattummaa

Office of Immigrant and Refugee Afairs (OIRA)’n godaantotni haqoota waayee COVID-19 fi Sodaawwan Godaantotaa tiin wal-qabatan akka hubataniif ni gargaara.

 • Hospitaalonnii fi kilinikoonni haala lammummaa yookiin godaansa ICE waliin qooddachuun hin eeyyamamuuf.
 • COVID-19’f qoratamuun akkasumas dhaabbata tola oolaa yookiin yaala fayyaa gatii gadi hir’ate argachuun dandeettii kaardii magariisa yookiin lammummaaf iyyachuu kee hin miidhu.
 • Faayidaalee hojii dhabdummaaf iyyachuu yoo barbaadde lakkoofsa nageenya hawaasaa sirrii ta’e qabaachuu qabda. Waa’ee faayidaalee hojii dhabdummaa nama tokkotti dubbachuu yoo barbaadde 1-800-318-6022 irratti bilbili.
 • Faayidaalee hojii dhabdummaa fudhachuun dandeettii kaardii magariisaa yookiin lammummaaf iyyachuu kee hin miidhu seerota Baasii Hawaasaa jalatti.
 • Ulaagaa Boqonnaa Maatii fi Dhukkubaa Kanfaltii waliinii kan Isteetii Waashingitan nama COVID-19’n si jalaa dhukkubu kunuunsuuf yookaan ofii kee yoo vaayirasichaan qabamte of kunuunsuuf guutuu dandeessa. Faayidaa kana argachuuf lakkoofsa nageenya hawaasaa si hin barbaachisu. ESD’n ragoolii kan biroo gosa heedduu fudhachuu niinii danda’a.
 • Abbaa daldalaa taatanii yoo deeggarsaa barbaadaa jirtu ta'e, liqii yeroo balaa hatattamaa Bulchiinsa Daldalaa xixiqqoo Mootummaa Federalaa (Federal Small Business Administration) argachuuf iyyata galchuun Kaardii jiraataa yookin lammummaa argachuu keessan irratti dhiibbaa tokko illee hin fidu.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA)n, yoo haala keessan irratti yookin miseensa maatii keessan irratti, yookin faayidaalee keessan irratti, shakkii qabaattan, hogganaan godaansaa yookin bakka bu’aan Department of Justice (DOJ) dhaan eeyyama argate abbaa seeraa godaansaa akka qunnamtaniif yaada gorsaa kenna. Abbaa seeraa Karaa American Immigration Lawyers Association (Gamtaa Abbootii Seeraa Godaantota Ameerikaa) argachuu dandeessu, yookin weebsaayitii dhaabbatichaa DOJ-accredited (Damee haqaatiin eeyyama kan argate) ilaaluu dandeessu.

OIRA’n sagantaalee baqattootaa fi godaantota kanneen itti aananiin gargaaran qaba:

 • Barbaacha hojii fi leenjii
 • Deggersa godaantummaa.
 • Dangaggoo leenjisuu.
 • Deggersa baqattoota dullooman, ijoollee, barattootaa fi kanneen biroof.
 • Sagantaalee idilee yeroo COVID-19 fageenyarraan (remotely) banaadha. Waajjirichi tajaajiloota haaraa qaba akka ati hojiif yookiin hojii dhabdumaaf iyyattuuf, barumsakee akka deggerattuuf, akkasumas gargaarsa manaa argattuuf si gargaaruuf. Deggersa Maallaqaa Baqataa fi Deggersa Fayyaa Baqataaf ulaagaa guutuun hanga Fulbaana 30, 2020’tti dheerateera.
 • Tajaajilootaa fi odeeffannoo dabalataaf, 360-890-0691 bilbilii.

Gaaffilee waa’ee mirga baqattootaaf, firoottan/hiriyyoota keessan kanneen hidhamaniif deggersa dabarsuu (referral), akkasumas odeeffannoo walfakkaatan biroof, lakkoofsa bilbilaa (hootilaayinii) Tokkummaa Cimdaa (Network) Godaansa Waashingiton 1-844-724-3737 quunnamuu dandeessu. Turjumaanni bilbilaa nii jira.

Fayyaa Sammuu fi Miiraa

Kun yeroo nama cinqu ta’uu danda’a. Siifi namoonni ati jaallattu kan dhiphatan, gaddan, sodaatan yookin aaran yoo ta’e kun homaa miti. Ati qofaa kee miti. Gargaasa barbaaduu fi gaafachuun rakkoo hin qabu.

Namni kamiyyuu karaa adda ta’een haala nama dhiphisuufi ulfaata ta’eef deebii kenna. Wanti baay’ee barbaachisaan ati gochuu dandeesuu ofiikee, maatiikee akkasumas hawaasa keen hamma dandeessu kunuunsuudha.

Yeroo ulfaataawan keessatti sirritti rawwachuuf maaltuu isiin gargaaraa? Bakkee baatee hiriyyootaa fi maatii waliin wal quunnamtee beektaa? Tarii hargansuu gadi fagoo fi hiixachuu wayii, shaakala qaamaa tokko tokko, yookiin hir’iba halkanii gahaa? Of kunuunsuuf yeroo dursaa kennuun, haata’u malee kun si barbaachisuu danda’a, dhiphina hir’isuufis nii gargaara.

1-833-681-0211 irratti Washington Listens’iif bilbili. Tajaajiloonni turjumaanaa karaa bilbilaa nii jira. Weerara COVID-19’f deebii kennuuf, Waashingitan sagantaa gargaarsaa Washington Listens jedhamu jalqabsiiseera. Namoonni warri tajaajiloota Washington Listens fayyadaman dhiphina olka’e tasgabbeessuufi jijjiirama COVID-19 booda dhufeen walbaruuf deggersa nii argatu. Washington Listens’iin nama kamiifuu Waashingitan keessatti banaadha ogeessa deggerutti bilbiluuf. Namoonni bilbilan deggersaa fi galteewwan waliiti dhuufeenya hawaasaa naannoo isaaniti quunnamtii argatu. Sagantichi maqaan hin ibsamu.

Yoo rakkoo keessa jirraateef nama tokkotti dubbatte gorsa argachuu barbaadde, filannoowwan muraasatu jiru.

 • Disaster Distress Helpline namoota dhiphinamiiraa balaa namaan yookiin uumamaan balaa dhufuun walqabatu keessa jiraniif gorsa hatattamaa balaa nii kenna bilbila kanaan 1-800-985-5990 bilbilaa. Tajaajila turjumaanaa argachuuf yeroo isaan deebisan afaan keessan maqaa dha’aa (waamaa). Sararri gargaarsaa guyyaa hundaa sa’aatiiwwan 24 nii jira.
 • Crisis Connections’n Sarara Balaa kan Sa’atiiwwan 24 kan gargaarsa hatattamaa namoota dhuunfaaf, maatiiwwanii, fi hiriyyoota namoota balaa miiraa keessa jiraniif nii kenna. Namoota Kaawuntii King keessa jiraatan tajaajila. Turjumaanni (afaan hikuun) nii jira. 1-866-427-4747 bilbilaa.
 • National Suicide Prevention Lifeline galteewwan ittisaa fi balaa namoota waa’ee of ajjeesuu yaadaniif nii kenna. Namoonni isin jaallatan sarara lubbuu oolchu (lifeline) irratti bilbiluu danda’u galteewwan argatanii maatii fi hiriyyoota isaanii gargaaruuf. 1 800-273-8255 bilbilaa. Lakkoofsi bilbilaa (hootlaayiniin) kun guyyaatti sa’atii 24’f, torbanitti guyyaa 7’f nii jira. Miseensota waraanaa duraaniif sarara gargaarsaa kan biraatu jira. 1 800-273-8255 irratti bilbilaatii akkasumas 1 tuqaa. Yoo rakkoo dhageettii qabaattee fi dhaga’uun sitti ulfaate, 1-800-799-4889 irratti bilbili.
Galteewwan nyaataa

Yoo ijoollee waggaa 18 yookiin isaa gadii qabaatte isaan nyaata bilisaa manneen barnootaa irraa argachuu danda’u. Ga’eeyyii miidhama qaamaa qaban kanneen sagantaalee barnootaatti galma’an ulaagaa nyaata manneen barnootaa argachuu nii guutu. Haalota baay’ee keessatti, nyaatonni sun bakkeen mana barnootaa alaa kanneenakka bakka konkolaataa geejjibaa itti dhaabatutti kennamu yookiin buusamuu danda’a. Aanaa mana barnootaa keessanii quunnamaa yoo isaan nyaata bilisaa ni afeeru tahe adda baafachuuf.

Kanneen ulfa ta’anif, haadholii reefuu da’anii fi ijoollee waggaa shanii gadii, nyaata karaa sagataa dubartootaa, daa’ima reefuu dhalatanii fi Ijoollee (WIC) Department of Health argachuu dandeessu. Deggersa afaaniif, 1-866-632-9992 irratti bilbili.

Baankilee nyaataa sa’atiiwwan isaanii jijjiiruu malu yookin fedhii sababii yeroo COVID-19 kanaaf olka’uu hedduminaan cufamuu malu. Maaloo utuu hin deemin dura bilbilaa. Norwest Harvest’n cimdaa baankii nyaataa isteetii guutuu keessa jiruudha. Maqaa magaalaa keessan saanduqa gara bita saanduqa magariisaa marsariiticharraa keessatti barreessaa.

Baha Waashingitan keessa jiraattu yoo ta’e tartiiba baankilee nyaataa Second Harvest irraa argachuu dandeessu. Tartiiba baankilee nyaataa naannoo keessaniif marsariitii kana irraa kaawuntii keessan filadhaa.

Kaardiiwwan nyaata bu’uuraa

Kaardiiwwan faayidaa nyaata bu’uuraa (EBT) nyaata bituuf kan tajaajilan yoo ta’u namoota hedduuf kan argamuudha. Lammiileen U.S. faayidaa kanaaf Fuula nyaata bu’uuraa weebsaayitii Kutaa Biyya Washington Qajeelcha Tajaajilawwan Hawaasaa Fi Fayyaa (Department of Social and Health Services) (DSHS).

Yaadannoo: Mootummaan federaalaa ulaagaa hojii kan yeroo rakkinaa kanatti dargaggoota tokko tokkoof hojii irra oolu dhorkeera. Haata’u malee mooyumman federaalaa isin faayidaa klanaaf ulaagaa guuyuuf lammii U.S. akka abadab barbaada.

Kaardiiwwan deebitii kan akka armaan oliyyi ibsamanii namooya lamii hin taane hedduu kanneenulaagaawwan saganyaa hundumaa guutaniif ni argama. Faayida kanaaf DSHS Sagantaa Gargaarsa Nyaataa Kutaa Biyyaa irratti (afaan Ingiliffaa qofaan iyyachuu ni dandeessu).

Odeeffannoo fi Galteewwan Maatiiwwaniif.

Yeroon kun maatii guutuuf baay’ee ulfaataadha. Akkamittiin akka haala kana ijoolee keessan waliin to’attaniif qabxiileen tokko tokko kunooti.

Bakka mijataatti mariilee maatii godhadhaatii miseensonni maatii akka gaaffiilee gaafatan jajjabeessaa. Afaan isaan hubataniin sodaa fi ilaalcha sirrii hin taane sirreessuuf ijoollee wallaalloo waliin marii addaa godhachuu itti yaadaa.

Hubannoo argachuu yoo qabaattaniyyuu, miidiyaa garagaraa yookiin miidiyaa hawaasaa kanneen sodaa fi yaaddoo babal’isan ilaaluu hir’isaa. Addatti hubadhaa (akkasumas daangessaa) hagam ijoolleen keessan waa’ee weerarichaa miidiyaa adda addaarraa yookiin miidiyaa hawaasaa irraa akka ilaalan.

Ijoollee deggeruu irratti xiyyeeffadhaa gaaffii akka gaafatan jajjabeessuunii fi haala si’anaa akka hubatan gargaaruun.

 • Waa’ee miira isaanitti dhaga’amuu dubbadhaa akkasumas isaan sirreessaa.
 • Akka isaan waan isaanitti dhaga’amu (miira isaanii) karaa fakkii kaasuu yookiin hojiilee biraan mul’isan gargaaraa.
 • Odeeffannoo sirrii hin taane yookiin hubannoowwan sirrii hin taane waa’ee tamsa’ina vaayirasichaa fi dhukkubni sirna hargansuu hundinuu vaayirasii koronaa haaraa kan COVID-19 fidu akka hin taane qabaachuu qulquleessi.
 • Haala mijataa mijeessi fi obsa dabalataa xiqqoo qabaadhu.
 • Idileen yookiin yeroo haalli jijjiiramu deddeebi’ii ijoollee kee ilaali.
 • Sagantaalee maatii keetii haala dhabataa ta’een kanneen akka yeroo irribaa, nyaata, akkasuma sochiilee qaamaa eeguun itti fufi.
 • Haalota nama dhiphisan biroo keessatti wantoota siifi maatii kee fooyyessan kanneen akka dubbisaa, fiilmiilee ilaaluu, muuziqaa dhaggeeffachuu, taphoota (games) taphachuu, shaakala qaamaa, yookiin hojiilee amantii kanneen akka (kadhannaa, karaa Intarneetii tajaajiloota hirmaachuu) hojjechuuf yeroo kenni.
 • Miirri kanneen akka kophummaa, namatti toluu dhabuu, sodaa dhukkubaan qabamuu, fi yaadda’uun deebilee sirrii haala na dhiphisu kanneen akka weeraraaf godhamaniidha.
 • Tapha nama dinqisiisuu fi hojiilee hiika qaban kanneen maatii kee fi duudhaa kee waliin waliigalan irratti hirmaachisi.
Odeeffannoo fi Galteewwan Dabalataa

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)